Povinné predprimárne vzdelávanie

Dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania:

– Predprimárne vzdelávanie je od 1.septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu  k 31.08. 2021 vek 5 rokov

– Deti, ktoré už do MŠ chodia, automaticky pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní, nie je potrebné ich na povinné predprimárne vzdelávanie nanovo prihlasovať.

– Povinné predprimárne vzdelávanie trvá jeden rok, minimálne 4 hodiny denne. V prípade ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ďalší rok.

– Zrušený je pojem „odklad povinnej školskej dochádzky“, je nahradený pojmom „pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania“.

– V praxi to znamená, že rodič už nebude žiadať riaditeľa ZŠ o odklad alebo o dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky, ale bude žiadať riaditeľa MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Prílohou žiadosti je písomný súhlas príslušného zariadenia CPPPaP, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaný súhlas zákonného zástupcu.

– Zriaďuje sa možnosť individuálneho predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať vzdelávanie v MŠ, alebo ak o to zákonní zástupcovia požiadajú. Aj takéto dieťa musí byť najskôr prijaté do MŠ.

– Ak zákonný zástupca neprihlási, alebo ak nedbá o riadne plnenie vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľka túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu práce a sociálnych vecí.

– Zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa v MŠ. Neprítomnosť dlhšiu ako 3 dni musí ospravedlniť potvrdením od lekára.

– Ak zákonný zástupca neospravedlní dieťa viac ako 5 dní v mesiaci, riaditeľka túto skutočnosť nahlasuje zriaďovateľovi a úradu práce.