Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Vážení rodičia,

ak máte záujem, aby Vaše dieťa pokračovalo v PPV v MŠ aj po dovŕšení veku – 6 rokov, prosím, venujte pozornosť tomuto oznamu.

Od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

1. Kto má podať podnet na pokračovanie plnenia PPV v MŠ?
 •  Zákonný zástupca písomne požiada riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia PPV.
 • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva.
2. Kedy je potrebné uvažovať  o pokračovaní plnenia PPV v MŠ ?
 •  Ak rodič má pochybnosti o tom, či dieťa dosiahlo školskú zrelosť.
 •  Alebo ak učiteľ MŠ odporučí zákonnému zástupcovi, aby ich dieťa pokračovalo v plnení PPV v MŠ.
3. Musí ísť dieťa na zápis do ZŠ aj keď rodič podal podnet na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 •  Áno. Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do ZŠ pri splnení podmienky veku. Každý predškolák na zápis do ZŠ bude musieť ísť aj napriek tomu,že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.
 •  V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa sám iniciatívne informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.
4. Čo musí rodič predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?

Potrebná bude písomná žiadosť – originál s podpismi (vzor v prílohe)

1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
2. písomný súhlas pediatra (vzor v prílohe)
3. informovaný súhlas zákonného zástupcu (vzor v prílohe)

5. Kto zabezpečuje školského psychológa?
 •  Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.
6. Kto vydáva rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ?
 •  Rozhodnutie vydáva riaditeľ materskej školy.
7. Termíny
 • Podať podnet zo strany zákonného zástupcu – po zápise v ZŠ
 • Zákonný zástupca dodá žiadosť (podľa bodu č.4) riaditeľovi MŠ – do 30.mája 2021
 • Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – 30.júna 2021.