Vitajte v školskom roku 2021/2022

Nástup detí v novom školskom roku je 02. 09. 2021 – štvrtok.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom, poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií.

Deti prichádzajú do materskej školy od 630 hod do 750 hod. O 8:00 hod sa MŠ zamyká. Odchádzajú zvyčajne od 1500 hod do 1630 hod (deti s poldennou výchovou a vzdelávaním od 1130 hod do 1230 hod – treba si individuálne dohodnúť s pani učiteľkami.

 

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY:

  • prezuvky – papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom dieťaťa,
  • náhradné veci na prezlečenie do skrinky – veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom,
  • podpísané pyžamo,
  • podpísaný vankúš a návlečku,
  • balenie (10 ks) hygienických vreckoviek,
  • nedávajte deťom do MŠ sladkosti, žuvačky a sladené nápoje – ani do skrinky

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí. Predíde sa zámene a zbytočným nedorozumeniam. Veďte deti k tomu, aby si poznali svoje veci a dávali si na ne pozor.

Pred nástupom do MŠ má mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a má ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.

Pri nástupe do MŠ a po každom prerušení do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní treba priniesť a odovzdať pani učiteľke Písomné potvrdenie o bezpríznakovosti, dostupné na: https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/

V prípade, ak bude zákonný zástupca chcieť, aby dieťa preberal z MŠ niekto iný, prípadne dieťa staršie ako 10 rokov, musí vyplniť a odovzdať pani učiteľke tlačivo Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, dostupné na Dokumenty a tlačivá