Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obec Sobotište, Sobotište 11, 906 05, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Sobotište, Sobotište 10, 906 05.

https://www.sobotiste.sk/oznamy/oznamenie-o-vyhlaseni-vyberoveho-konania-na-obsadenie-funkcie-riaditela-ms-sobotiste