VITAJTE V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024.

Nástup detí v novom školskom roku je 04. 09. 2023 – pondelok.

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom, poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií.

Deti prichádzajú do materskej školy od 630 hod do 750 hod. O 800 hod sa MŠ zamyká. Odchádzajú zvyčajne od 1500 hod do 1630 hod (deti s poldennou výchovou a vzdelávaním od 1130 hod do 1230 hod – treba si individuálne dohodnúť s pani učiteľkami).

ČO POTREBUJE DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY:

– prezuvky – papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom dieťaťa,

– náhradné veci na prezlečenie do skrinky – veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom,

– podpísané pyžamko,

– podpísaný vankúš a návlečku,

– balenie (10 ks) hygienických vreckoviek,

– nedávajte deťom do MŠ sladkosti, žuvačky a sladené nápoje – ani do skrinky

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí. Predíde sa tak zámene a zbytočným nedorozumeniam. Veďte deti k tomu, aby si poznali svoje veci a dávali si na ne pozor.

Pred nástupom do MŠ má mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a má ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.

Všetky deti pri nástupe do MŠ a po každom prerušení do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní treba priniesť a odovzdať pani učiteľke písomné potvrdenie o BEZINFEKČNOSTI.

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie (PPV) do 7 po sebe nasledujúcich dní ospravedlňuje zákonný zástupca. Ak trvá viac ako 7 dní treba ospravedlnenku od lekára.

V prípade, ak bude zákonný zástupca chcieť, aby dieťa preberal z MŠ niekto iný, musí vyplniť a odovzdať pani učiteľke tlačivo SPLNOMOCNENIE O PREBERANÍ DIEŤAŤA. Zákonný zástupca je povinný písomne ospravedlniť každý deň absencie dieťaťa PPV.

Všetky tlačivá sú dostupné na https://www.mssobotiste.sk/dokumenty/

Neskôr sa bezinfekčnosť a ospravedlnenie detí PPV bude môcť podať prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.