Zápis do MŠ Sobotište 2023/2024

Oznamujeme Vám, že zápis detí do MŠ Sobotište na školský rok 2023/2024  sa uskutoční v dňoch 9., 10. a 11. mája 2023, v čase od 16:00  do 17:00 hod.

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (na stiahnutie). Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nebude akceptovaná.

U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Elektronická prihláška

Prihlášku je možné vyplniť a zaslať elektronicky: https://mssobotiste.edupage.org/register/

Tlačivo Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete prípadne vyzdvihnúť od 09. 05. 2023 v čase od 16:00 do 17:00 hod. v MŠ alebo vytlačiť si z webu MŠ.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ možno v čase zápisu doručiť osobne do MŠ, zaslať poštou a mailom na [email protected].

Podmienky prijatia: 

  • pre dieťa, ktoré k 31. 08. 2023 dosiahne vek 5 rokov je predškolské vzdelávanie povinné,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • prijímame deti od 3 rokov – dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky.

Ak bude kapacita MŠ menšia, ako záujem zákonných zástupcov detí o ich umiestnenie, budú brané do úvahy aj nasledovné kritériá:

  • súrodenec už materskú školu navštevuje,
  • nástup dieťaťa v septembri
  • prednostne budú akceptované žiadosti podané v čase zápisu